יציאת מצרים

ענין המגיפה מבואר בכתבי האריז”ל (שער הכוונות דרושי תפילת השחר דרוש ג ובשער היחודים פרק יג) שכידוע בבריאת העולם הוריד השי”ת לעולם אורות גבוהים מאד, ואז המשיך ענין המכונה ‘שבירת הכלים’ וירדו אורות אלו למקומות הנמוכים כדי שיאיר בהם אור השי”ת, חלקם עלו בשעת הבריאה ואת השאר אנו מבררים בכל יום עד שיושלמו כל הבירורים […]