פה סח

שני מצוות מצינו בחג הפסח ושניהם תלויות בפה, ‘סיפור יציאת מצרים’ ו’קדושת האכילה’, כי מצות אכילת מצה ארבע כוסות הם מצוות התלויות באכילה, ואף ביעור חמץ עיקרו הוא במאכל דווקא, וחמץ שאינו ראוי לאכילה הקילו בו כמה דברים (עיי’ או”ח סי’ תמב סעי’ א ועוד), ובפרט קרבן פסח שיש הרבה מצוות באכילתו ובדרך אכילתו. נמצא […]